Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY

określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z ABI ROSE JEWELLERY, za pośrednictwem Sklepu www.abirose.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Konto użytkownika – nieodpłatna, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem funkcjonalność Sklepu pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.

4. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),

7. Sklep – sklep internetowy ABI ROSE JEWELLERY prowadzony pod adresem www.abirose.pl

8. Towar – produkty dostępne w sklepie internetowym

9. ABI ROSE JEWELLERY– Anna Kot prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. ANNA KOT wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki nr NIP9930068391, ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

§ 2 Dane kontaktowe

1. Adres pocztowy: F.H.U. ANNA KOT, ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów

2. Adres e-mail: sales@abirose.pl

§ 3 Złożenie zamówienia

1. W celu dokonania zakupów w Sklepie (zawarcia właściwej umowy z ABI ROSE JEWELLERY) w pierwszej kolejności należy dodać towar do koszyka.

2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia) oraz wybiera metodę dostarczenia zamówienia.

3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści składanego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie właściwej umowy pomiędzy Kupującym, a ABI ROSE JEWELLERY.

4. Kupujący może dokonać zakupów z wykorzystaniem Konta Użytkownika lub z pominięciem założenia Konta Użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia w Sklepie.

§ 4 Koszt Zamówienia

1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru podane w Sklepie.

§ 5 Płatności

1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2: a) za pośrednictwem platformy płatniczej tpay.com b) za pośrednictwem przelewu bankowego

2. Za zamówienie należy zapłacić w terminie do 2 dni roboczych od momentu zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu. W przypadku nieopłacenia przez Kupującego zamówienia w terminie określonym w zdaniu pierwszym ABI ROSE JEWELLERY ma prawo odstąpić od umowy zawartej poprzez Sklep. Prawo to będzie przysługiwać ABI ROSE JEWELLERY w terminie 7 dni po upływie terminu na zapłatę za zamówienie. Odstąpienie od umowy przez ABI ROSE JEWELLERY skutkuje anulowaniem zamówienia.

3. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.com

§ 6 Realizacja zamówienia

1. Zakupione towary, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego podczas składania zamówienia, dostarczane są do Kupującego m.in. za pośrednictwem firm kurierskich. Szczegółowy opis możliwych form dostawy oraz ich koszt znajduje się w Sklepie w zakładce: Informacja o dostawie.

2. Nie ma możliwości osobistego odebrania zamówionych towarów w siedzibie ABI ROSE JEWELLERY. Termin realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 4

3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ustępu 6.

4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez ABI ROSE JEWELLERY płatności za zakupiony towar.

5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6. ABI ROSE JEWELLERY jest obowiązana do dostarczenia towaru bez wad.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z ABI ROSE JEWELLERY poprzez Sklep, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Zwracany towar musi spełniać następujące wymagania: POSIADAĆ KOMPLET METEK oraz ORYGINALNE PUDEŁKO. Towar nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania. Do przesyłki należy dołączyć PARAGON.

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia: a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru. b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

4. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować ABI ROSE JEWELLERY, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Konsument może również wypełnić dostępny w sklepie elektroniczny formularz odstąpienia od umowy znajdujący się tutaj oraz wysłać go za pośrednictwem Sklepu do ABI ROSE JEWELLERY. Konsument posiadający Konto użytkownika dodatkowo, po zalogowaniu, może wygenerować formularz odstąpienia od umowy dla konkretnego zamówienia i przesłać go do ABI ROSE JEWELLERY. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, ABI ROSE JEWELLERY prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy ABI ROSE JEWELLERY zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ABI ROSE JEWELLERY), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia, w którym ABI ROSE JEWELLERY został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8. Zwrotu płatności ABI ROSE JEWELLERY dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. ABI ROSE JEWELLERY prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym Konsument poinformował ABI ROSE JEWELLERY o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 7 dni.

10.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11.Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 8 Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionej rzeczy Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionej rzeczy Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny: a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, b) przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, d) żądać usunięcia wady.

3. ABI ROSE JEWELLERY prosi aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi, Kupujący jest obowiązany w razie potrzeby, dostarczyć na własny koszt wadliwą rzecz na adres pocztowy ABI ROSE JEWELLERY wskazany w § 2 Regulaminu.

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym muszą zostać zawarte następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego, kopię paragonu lub dowodu zakupu.

6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.

7. ABI ROSE JEWELLERY ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z: a) Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej; b) Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej; c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Anna Kot, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Anna Kot z siedzibą przy ul. Św. Anny 5 w Tarnowie (33-100).

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w ABI ROSE JEWELLERY nadzoruje Administrator z którym można się kontaktować pod adresem sales@abirose.pl, lub przesyłając korespondencję na adres Administratora wskazany w ust. 1.

3.Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części „RODO”) oraz odbywa się na podstawie Polityki Ochrony Danych Osobowych Administratora.

4. Przetwarzanie danych osobowych Kupujących odbywa się w celu: – wykonania zawartej z Kupującym umowy sprzedaży produktów i towarów oferowanych przez Administratora, za pośrednictwem platformy sprzedażowej dostępnej na stronie internetowej Sklepu https://abirose.pl, – realizacji transakcji sprzedaży, obejmuje to w szczególności otrzymanie płatności, dostawę towarów do wskazanego przez Kupującego miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży, realizację uprawnień wynikających z rękojmi, – zapewnienia funkcjonalności serwisu sprzedażowego dostępnego na stronie internetowej.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy, w tym celu pozyskanie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy; adres do doręczeń; NIP; dane teleadresowe takie jak nr telefonu oraz adres e-mail, nr rachunku bankowego.

6. Jeśli Klient wyrazi zgodę, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.

7.Zgoda, o której mowa w pkt. 6, może być w każdej chwili wycofana przez przesłanie oświadczenia odpowiedniej treści na adres sales@abirose.pl

8.Administrator przekazuje dane osobowe Kupującego tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń na jego rzecz. Administrator nie sprzedaje danych osobowych Kupującego, jak również, nie udostępnia komercyjnie podmiotom trzecim.

9. W związku z realizacją usług na rzecz Kupującego, dane osobowe mogą zostać powierzone pracownikom Administratora oraz podmiotom zewnętrznym, świadczącym usługi na jego rzecz, w tym: podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, w tym system płatności internetowej T-PAY (https://tpay.com), przewoźnikom, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi księgowe.

10. Podmioty wskazane w pkt. 9, zostaną zobowiązane do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami RODO oraz do zachowania w tym zakresie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

11 Klient posiada m.in prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.

12. W każdej chwili, Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

13. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ABI ROSE JEWELLERY, przesyłane są w pierwszej wiadomości e-mail skierowanej do Kupującego, a także są dostępne na stronie internetowej Sklepu pod nazwą Klauzula informacyjna – Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLERY.

§ 11 Wymogi techniczne

1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą javascript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów w Sklepie także aktywne konto email.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Każda umowa zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

2. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim

3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

4. W przypadku ewentualnego sporu z podmiotem nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby ABI ROSE JEWELLERY. Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY